System Alerts เป็นการปรับแจ้งเตือน คุณสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียง หรือ แจ้งเตือนบนหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของการเตือน

  • Tone: เตือนด้วยเสียง
  • Overlay: เตือนบนหน้าจอ
  • Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ
  • None: ไม่มีการแจ้งเตือน